Rodzice dla Zdrowia na Facebookumypacjenci.org na Twitterze mypacjenci.org na youtube mypacjenci.org na slideshare

Konferencja prasowa

Konferencja prasowa

pt. Profilaktyka dziecięca. Jak zapewnić zdrowie naszym dzieciom?

odbyła się w dniu 12.12.2014 r. w Pałacu Staszica. Tematem dyskusji była poprawa jakości, dostępności, organizacji i finansowania opieki profilaktycznej nad najmłodszymi dziećmi.

Program konferencji prasowej (link do pobrania).

 

Po raz pierwszy zaprezentowano:

wyniki badania opinii rodziców na temat jakości i dostępności opieki profilaktycznej nad dziećmi do 5 roku życia PROFILAKTYKA PEDIATRYCZNA W POLSCE Z PERSPEKTYWY RODZICÓW MAŁYCH DZIECI - raport z badania przeprowadzonego przy współpracy z rodzicami-blogerami (link do pobrania raportu)

 

 

oraz wyniki analizy organizacji i finansowania opieki profilaktycznej PROFILAKTYKA PEDIATRYCZNA W POLSCE. Konsekwencje i społeczne koszty zaniedbań. Organizacja i zasady finansowania. Rekomendacje - raport ekonomiczny (link do pobrania raportu)

link do pobrania prezentacji

 

 

 

 

W dyskusji wzięli udział rodzice, eksperci, lekarze, pielęgniarki, dietetycy i świadczeniodawcy.

W gronie ekspertów zaproszonych przez Fundację MY Pacjenci i Fundację NUTRICIA znaleźli się:

 

 

    Prof. Anna Dobrzańska - Konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii

 

 

 

 

 

    Dr Maciej Piróg - Doradca Prezydenta ds. zdrowia

 

 

 

 

 

    Dr Krystyna Piskorz-Ogórek - Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

 

 

 

 

 

    Maria Libura - Dyrektor Instytutu Studiów Interdyscyplinarnych, Uczelnia Łazarskiego

 

 

 

 

 

    Dr Joanna Myszkowska-Ryciak - Polskie Towarzystwo Dietetyki

 

 

 

 

 

    Elżbieta Karasek - Biuro Rzecznika Praw Dziecka

 

 

 

 

 

    Anna Andrzejewska- mama, autorka bloga przewijak

 

 

 

 

    Alicja Leszczyńska - mama, autorka bloga polisz mam i dzieciole

 

 

 

 

    Anna Warzybok - mama, autorka bloga dziecięce klimaty

 

 

 

 

    Angelika Booher - mama, autorka bloga dzieciaki w domu

 

 

 

 

     Eunika Jedynak - mama, doktorantka na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia z konferencji prasowej

 

INFORMACJA PRASOWA (link do pobrania)

 

Rodzice dla zdrowia. Opieka profilaktyczna nad dziećmi w POZ pozostawia wiele do życzenia

 

Warszawa, 15.12.2014 – Beneficjentami pakietu onkologicznego i kolejkowego mogą okazać się dzieci. NFZ w toku rozmów ze związkami zawodowymi reprezentującymi lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) zaproponował podwyższenie o 40% stawki rocznej za jednego pacjenta czyli stawki kapitacyjnej. Oznacza to lepsze finansowanie opieki profilaktycznej nad dziećmi zdrowymi sprawowanej przez POZ. Tymczasem wyniki raportów opublikowane w ramach projektu „Rodzice dla zdrowia” pokazują niepokojące dane dotyczące jakości tej opieki. W dniu 12 grudnia odbyła się w Pałacu Staszica konferencja prasowa poświęcona tej sprawie.

Fundacja MY Pacjenci wraz z Fundacją NUTRICIA przeprowadziły badania opinii rodziców na temat jakości i dostępności opieki profilaktycznej w POZ nad dziećmi w wieku 0-5 lat. Dane zebrano od ponad 1600 rodziców w badaniu kwestionariuszowym online przeprowadzonym w sierpniu br. W grudniu 2014 r. opublikowano obszerny raport, który podsumowuje badania na temat jakości profilaktyki pediatrycznej w publicznym systemie ochrony zdrowia w Polsce oraz proponuje szereg rekomendacji, które pozwolą na poprawę jakości opieki medycznej nad dziećmi.

Przedstawione w raporcie wyniki analiz wskazują, że większość rodziców (90% ankietowanych) powierza opiekę nad swoimi dziećmi publicznej służby zdrowia, w szczególności w zakresie opieki profilaktycznej (szczepień ochronnych i bilansów). Co istotne, dostępność podstawowej opieki zdrowotnej jest dobra, a to oznacza, że w rękach administracji publicznej znajduje się najważniejsze narzędzie kształtowania właściwej profilaktyki. Niestety, jak wskazują dalsze analizy, ten potencjał nie jest właściwie wykorzystywany.

Potwierdza to choćby fakt, że znaczący odsetek – aż jedna czwarta – ankietowanych rodziców nie przestrzega kalendarza wizyt profilaktycznych (szczepienia i bilanse). Z badania wynika też, że większość poradni POZ przyjmuje niezrozumiale bierną postawę – 73% z nich nie przypomina opiekunom dziecka o zbliżaniu się terminu, w którym powinni odbyć zalecaną wizytę lub szczepienie, lub robi to bardzo rzadko. Badania przesiewowe, pozwalające wychwycić nieprawidłowości rozwojowe, są wykonywane wybiórczo – dotyczy to w szczególności pomiaru ciśnienia tętniczego oraz badania wzroku i słuchu i rozwoju emocjonalnego dziecka. Odpowiedzi respondentów wskazują na niedostateczny poziom prowadzonej edukacji zdrowotnej, szczególnie w zakresie prawidłowego żywienia dzieci, a także istotne braki w obszarze komunikacji pomiędzy rodzicami a placówkami oraz personelem medycznym POZ. Wydaje się, że rola pielęgniarki pediatrycznej w POZ nie jest właściwie określona w obecnym systemie, co powoduje, że potencjał tej grupy zawodowej w zakresie wspomagania działań profilaktycznych i prozdrowotnych pozostaje niewykorzystany.

„Bijmy na alarm – mówi Prof. Anna Dobrzańska, konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii – wyniki są tak zatrważające, a przecież od zdrowia dzieci zależy zdrowie przyszłych pokoleń”.

Rekomendacje raportu wskazują na konieczność wypracowania zupełnie nowych rozwiązań z zakresu organizacji i finansowania POZ, które zmotywują ten segment opieki do lepszej pracy i bardziej proaktywnego podejścia do działań profilaktycznych. Nabiera to szczególnego znaczenia wobec ostatnich planów NFZ zwiększenia wysokości stawki kapitacyjnej w POZ aż o 40%. W świetle publikowanych przez NFZ danych odbywa się zaledwie jedna trzecia przewidzianych standardem opieki wizyt profilaktycznych dzieci i młodzieży do 18 r.ż.

„Zmiany wymaga system finansowania opieki profilaktycznej i konieczne jest wprowadzenie mechanizmów premiujących jakość tej opieki. Potrzeby edukacyjne rodziców można zaspokoić w większym stopniu wykorzystując potencjał pielęgniarek czy położnych” – powiedziała dr Krystyna Piskorz Ogórek, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego.

„Niezbędna jest poprawa komunikacji placówki z rodzicami w oparciu o nowoczesne narzędzia i kanały komunikacji. Nikt z POZ do mnie nie dzwoni, nikt mnie nie pyta o adres maila czy telefon” – mówi jedna z matek obecnych na konferencji prasowej. Zaspokojenie zgłaszanej przez rodziców potrzeby rzetelnej wiedzy na temat żywienia dziecka wymagałaby wprowadzenia dodatkowego świadczenia w formie konsultacji dietetyka. „Jest
to szczególnie ważne z perspektywy zdrowia publicznego, w kontekście narastającej epidemii otyłości wśród dzieci i młodzieży” – mówi dr Maciej Piróg, Doradca Prezydenta RP ds. zdrowia.

„Wobec nie najlepszej oceny jakości pracy POZ w zakresie opieki nad dziećmi, podwyższanie finansowania POZ w mechanizmie istotnego wzrostu stawki kapitacyjnej, któremu nie będzie towarzyszyło jednoczesne wdrożenie mechanizmów premiujących i kontrolujących jakość pracy personelu POZ,nie będzie wiązało się z efektywnym wykorzystaniem publicznych środków na ten segment opieki” – twierdzą zgodnie zgromadzeni na konferencji prasowej eksperci i rodzice.

Pełne wersje raportów są dostępne na stronie: www.mypacjenci.org/raporty.

 

Fundacja MY Pacjenci prowadzi działalność naukową, badawczą, doradczą i szkoleniową dla pacjentów i ich organizacji. Fundacjainicjuje dialog społeczny i wspiera partycypację pacjentów w podejmowaniu decyzji w ochronie zdrowia i zapewnia wsparcie eksperckie organizacjom pacjenckim, żeby komunikowały skuteczniej swoje problemy i potrzeby. Misją Fundacji jest budowanie płaszczyzn współpracy między administracją publiczną, pacjentami i ich organizacjami, lekarzami, światem akademickim i biznesem w ochronie zdrowia.www.mypacjenci.org.

 

Fundacja NUTRICIA powstała w 1996 roku. Misją Fundacji jest ochrona, promocja i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie. Jej działania skupiają się na trzech obszarach: badań z zakresu żywienia człowieka, edukacji związanej z żywieniem kierowanej do społeczeństwa oraz edukacji związanej z żywieniem kierowanej do środowiska medycznego. www.fundacjanutricia.pl.

 

Artykuły pokonferencyjne

16.12.2014

Opieka profilaktyczna nad dziećmi w POZ pozostawia wiele do życzenia

w: www.linemedia.pl

(link do pobrania)

13.12.2014

Profilaktyczna opieka nad dziećmi w poz mocno kuleje

w: www.portalemedyczne.pl

(link do pobrania)

 

12.12.2014

Opieka profilaktyczna nad dziećmi w poza pozostawia wiele do życzenia

w: www.plusmedycyny.pl

(link do pobrania)

 

 

 

 

latest Nike release | Releases Nike Shoes

 

Raporty